سرانجام ماهیگیری که ناخواسته غذای فوک را دزدید! +تصاویر

سرانجام ماهیگیری که ناخواسته غذای فوک را دزدید! +تصاویر
ماهیگیری که ناخواسته غذای یک فوک را شکار کرده بود، با تعقیب و گریز فوک مجبور شد تا ماهی را رها کند! فوک وقتی می بیند ماهیگیر طعمه ی او را برداشته و در حال بازگشت است، او را تعقیب می کند تا غذای خود را پس بگیرد!    …

سرانجام ماهیگیری که ناخواسته غذای فوک را دزدید! +تصاویر