سخنگوی فراکسیون امید: به این نتیجه رسیدیم که از رحمانی فضلی دفاع کنیم

سخنگوی فراکسیون امید: به این نتیجه رسیدیم که از رحمانی فضلی دفاع کنیم

سخنگوی فراکسیون امید: به این نتیجه رسیدیم که از رحمانی فضلی دفاع کنیم