سخنگوی ستاد روحانی: مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند

سخنگوی ستاد روحانی:
مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند

سخنگوی ستاد روحانی:
مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند