ستاد دکتر روحانی: مردم صندوق های رای را ترک نکنند، آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

ستاد دکتر روحانی: مردم صندوق های رای را ترک نکنند، آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

ستاد دکتر روحانی: مردم صندوق های رای را ترک نکنند، آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ