ساعتی دیگر تنفیذ رئیس‌جمهور توسط رهبر معظم انقلاب انجام می شود

ساعتی دیگر تنفیذ رئیس‌جمهور توسط رهبر معظم انقلاب انجام می شود

ساعتی دیگر تنفیذ رئیس‌جمهور توسط رهبر معظم انقلاب انجام می شود