سازمان ملل: اسرائیل درخواست توقف شهرکسازی ها را نادیده گرفته است

سازمان ملل: اسرائیل درخواست توقف شهرکسازی ها را نادیده گرفته است

سازمان ملل: اسرائیل درخواست توقف شهرکسازی ها را نادیده گرفته است