زیباکلام:مردم،قالیباف را رابین هود نمی دانند

زیباکلام:مردم،قالیباف را رابین هود نمی دانند

زیباکلام:مردم،قالیباف را رابین هود نمی دانند