زهر چشم گرفتن وحشیانه باند مخوف مواد مخدر +تصاویر

زهر چشم گرفتن وحشیانه باند مخوف مواد مخدر +تصاویر
این باند مخوف در اقدامی وحشتناک، کاغذی را که حاوی یک پیام هشدارآمیز بود بر سینه هر یک از مقتولان آویزان شده دوختند. باشگاه خبرنگاران جوان: تصاویری که به تازگی…

زهر چشم گرفتن وحشیانه باند مخوف مواد مخدر +تصاویر