زمان فوت 3 جسد کشف شده دقیقا بعد از ریزش آوار بوده است

زمان فوت 3 جسد کشف شده دقیقا بعد از ریزش آوار بوده است

زمان فوت 3 جسد کشف شده دقیقا بعد از ریزش آوار بوده است