زبان جهانی کلاه را یاد بگیرید

زبان جهانی کلاه را یاد بگیرید
آداب کلاه به سر گذاشتن؛ تا دیر نشده زبان جهانی کلاه را بیاموزید چون در غیر این صورت بهتر است قید استفاده از کلاه را بزنید.

زبان جهانی کلاه را یاد بگیرید