زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو