رییس‌ جمهور:سیاست ایران توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه با کشورهای مسلمان و همسایه است

رییس‌ جمهور:سیاست ایران توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه با کشورهای مسلمان و همسایه است

رییس‌ جمهور:سیاست ایران توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه با کشورهای مسلمان و همسایه است