رویترز: عراق بازگشایی خط لوله مصادرشده توسط عربستان را خواستار شد

رویترز: عراق بازگشایی خط لوله مصادرشده توسط عربستان را خواستار شد

رویترز: عراق بازگشایی خط لوله مصادرشده توسط عربستان را خواستار شد