رویای تازه قالیباف چیست؟

رویای تازه قالیباف چیست؟
٤٤ ساله وارد بهشت شد و ٥٦ ساله از آن خارج شد تا مقتدرترین و با ثبات‌ترین شهردار پایتخت لقب بگیرد.

رویای تازه قالیباف چیست؟