روند مثبت و استحکام تجارت ایران و عمان

روند مثبت و استحکام تجارت ایران و عمان
بررسی روند تجاری ایران و عربستان طی ١٠ سال گذشته نشان می‌دهد که روند تجارت دو کشور پر نوسان و رو به افول بوده است.

روند مثبت و استحکام تجارت ایران و عمان