روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم

روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم

روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم