روسیه: خلع سلاح اتمی کره شمالی نباید پوششی برای تغییر حاکمیت باشد

روسیه: خلع سلاح اتمی کره شمالی نباید پوششی برای تغییر حاکمیت باشد

روسیه: خلع سلاح اتمی کره شمالی نباید پوششی برای تغییر حاکمیت باشد