روسیه از کنترل کامل حریم هوایی سوریه خبر داد

روسیه از کنترل کامل حریم هوایی سوریه خبر داد

روسیه از کنترل کامل حریم هوایی سوریه خبر داد