روسیه از کره شمالی خواست از خود خویشتنداری نشان دهد

روسیه از کره شمالی خواست از خود خویشتنداری نشان دهد

روسیه از کره شمالی خواست از خود خویشتنداری نشان دهد