روحانی: امام حسین(ع)، امام صلح و فتوب بود

روحانی: امام حسین(ع)، امام صلح و فتوب بود

روحانی: امام حسین(ع)، امام صلح و فتوب بود