رهبر کره‌شمالی: ترامپ به دلیل تهدیدهایش بهای سنگینی می‌پردازد

رهبر کره‌شمالی: ترامپ به دلیل تهدیدهایش بهای سنگینی می‌پردازد

رهبر کره‌شمالی: ترامپ به دلیل تهدیدهایش بهای سنگینی می‌پردازد