رفیق‌دوست: آیت‌الله هاشمی سال ۹۲ گفت اگر کاندیدا شوم حرف‌هایی زدم که تایید صلاحیت نمی‌شوم

رفیق‌دوست: آیت‌الله هاشمی سال ۹۲ گفت اگر کاندیدا شوم حرف‌هایی زدم که تایید صلاحیت نمی‌شوم

رفیق‌دوست: آیت‌الله هاشمی سال ۹۲ گفت اگر کاندیدا شوم حرف‌هایی زدم که تایید صلاحیت نمی‌شوم