رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را به کنگره دعوت کرد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را به کنگره دعوت کرد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را به کنگره دعوت کرد