رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید

رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید

رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید