رئیس دانشگاه شریف: عملکرد ضیاء‌ ها‌شمی مثبت بوده است

رئیس دانشگاه شریف: عملکرد ضیاء‌ ها‌شمی مثبت بوده است

رئیس دانشگاه شریف: عملکرد ضیاء‌ ها‌شمی مثبت بوده است