رئیس جمهور رحلت آیت الله سید حسن صالحی را تسلیت گفت

رئیس جمهور رحلت آیت الله سید حسن صالحی را تسلیت گفت

رئیس جمهور رحلت آیت الله سید حسن صالحی را تسلیت گفت