رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم روسیه در مسکو:باید کشورمان را نو کنیم و انتخابات، یکی از آن نوروزها است

رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم روسیه در مسکو:باید کشورمان را نو کنیم و انتخابات، یکی از آن نوروزها است

رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم روسیه در مسکو:باید کشورمان را نو کنیم و انتخابات، یکی از آن نوروزها است