رئیس جمهوری فرانسه به «روحانی» تبریک گفت

رئیس جمهوری فرانسه به «روحانی» تبریک گفت

رئیس جمهوری فرانسه به «روحانی» تبریک گفت