رئیسی: مردم در روز 9 دی نشان دادند که برای گرفتن ساندویچ به صحنه نیامده‌اند

رئیسی: مردم در روز 9 دی نشان دادند که برای گرفتن ساندویچ به صحنه نیامده‌اند

رئیسی: مردم در روز 9 دی نشان دادند که برای گرفتن ساندویچ به صحنه نیامده‌اند