دیروز چه مبلغی به گلریزان احمدی نژاد پول دادند؟

دیروز چه مبلغی به گلریزان احمدی نژاد پول دادند؟

دیروز چه مبلغی به گلریزان احمدی نژاد پول دادند؟