دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا تایید شد

دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا تایید شد

دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا تایید شد