دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی: بارعایت استانداردهای IFRS صورت های مالی بیمه گران شفاف می شود

دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی: بارعایت استانداردهای IFRS صورت های مالی بیمه گران شفاف می شود

دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی: بارعایت استانداردهای IFRS صورت های مالی بیمه گران شفاف می شود