دو سوم فرانسوی ها حاضرند پول بیشتری بدهند تا خودروی ساخت فرانسه بخرند

دو سوم فرانسوی ها حاضرند پول بیشتری بدهند تا خودروی ساخت فرانسه بخرند

دو سوم فرانسوی ها حاضرند پول بیشتری بدهند تا خودروی ساخت فرانسه بخرند