دو سناتور خواستار تحریم ایران، روسیه و کره شمالی شدند

دو سناتور خواستار تحریم ایران، روسیه و کره شمالی شدند

دو سناتور خواستار تحریم ایران، روسیه و کره شمالی شدند