دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات

دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات

دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات