دوربین مخفی؛ شوخی با پلیس

دوربین مخفی؛ شوخی با پلیس
در این ویدئو پسر جوانی را می بینید که حرکات مشکوکی از خود نشان می دهد مثلا با برداشتن اشیایی از روی زمین و فرار کردن همراه با آن.

دوربین مخفی؛ شوخی با پلیس