دمای همدان به منفی 20 درجه می رسد

دمای همدان به منفی 20 درجه می رسد
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای آینده دمای هوای همدان به منفی 20 درجه می رسد.

دمای همدان به منفی 20 درجه می رسد