دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان

دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان

دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان