دستگیری تروریست هواپیما ربا توسط مسافران! +عکس

دستگیری تروریست هواپیما ربا توسط مسافران! +عکس
فرد هواپیما ربایی که هواپیمای خطوط‌ هوایی مالزی را تهدید به منفجر کردن کرده بود. توسط مسافران زمینگیر شد.

دستگیری تروریست هواپیما ربا توسط مسافران! +عکس