در کیش ایر چه خبر است؟/ چرا مسافران از کیش فراری اند؟/ ماجرای برکناری و بازگشت شائبه براگیز معاون بازرگانی چیست؟

در کیش ایر چه خبر است؟/ چرا مسافران از کیش فراری اند؟/ ماجرای برکناری و بازگشت شائبه براگیز معاون بازرگانی چیست؟

در کیش ایر چه خبر است؟/ چرا مسافران از کیش فراری اند؟/ ماجرای برکناری و بازگشت شائبه براگیز معاون بازرگانی چیست؟