درخواست کاخ سفید از اقلیم کردستان برای لغو همه‌پرسی

درخواست کاخ سفید از اقلیم کردستان برای لغو همه‌پرسی

درخواست کاخ سفید از اقلیم کردستان برای لغو همه‌پرسی