درخواست چین از آمریکا برای حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها با کره‌شمالی

درخواست چین از آمریکا برای حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها با کره‌شمالی

درخواست چین از آمریکا برای حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها با کره‌شمالی