درخواست مهدی جهانی حذف آثارش

درخواست مهدی جهانی حذف آثارش
خواننده موسیقی پاپ کشورمان ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود، از پیگیری قانونی برای حذف آثارش در شبکه های اینترنتی خارج از کشور خبر داد.

درخواست مهدی جهانی حذف آثارش