درخواست عارف مردم؛ از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید

درخواست عارف مردم؛
از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید

درخواست عارف مردم؛
از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید