دانشگاه ازاد اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه رو تعطیل رسمی کرد

دانشگاه ازاد اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه رو تعطیل رسمی کرد

دانشگاه ازاد اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه رو تعطیل رسمی کرد