خرده نان به پرندگان ندهید

خرده نان به پرندگان ندهید
یک پرنده شناس گفت:از دادن خرده نان به پرندگان به ویژه جوجه های 5 تا 6 ماهه خودداری کنید.

خرده نان به پرندگان ندهید