خاشی ها به دنبال استشمام بویی نامطبوع مقابل بیمارستان صف کشیدند

خاشی ها به دنبال استشمام بویی نامطبوع مقابل بیمارستان صف کشیدند
شهروندان خاش بعد از استشمام بویی نا مطبوع و غیر طبیعی و پخش شایعات رعب آور و استرس زا در مقابل بیمارستان امام خمینی این شهر صف کشیدند.

خاشی ها به دنبال استشمام بویی نامطبوع مقابل بیمارستان صف کشیدند