خارج کردن سه جسد از موتور خانه پلاسکو/حضور یگان ویژه در محل

خارج کردن سه جسد از موتور خانه پلاسکو/حضور یگان ویژه در محل

خارج کردن سه جسد از موتور خانه پلاسکو/حضور یگان ویژه در محل