حمله تند نماینده همدان در مجلس خبرگان به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس

حمله تند نماینده همدان در مجلس خبرگان به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس

حمله تند نماینده همدان در مجلس خبرگان به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس