حمایت بانک صنعت و معدن از کسب و کارهای نوپا ، (fin tech) ها و سرمایه گذاری‌های جسورانه

حمایت بانک صنعت و معدن از کسب و کارهای نوپا ، (fin tech) ها و سرمایه گذاری‌های جسورانه

حمایت بانک صنعت و معدن از کسب و کارهای نوپا ، (fin tech) ها و سرمایه گذاری‌های جسورانه